Contact Us

Panan 현 제 남 중 자석 재료 유한 공사

추가: Jingjiang도로 28 호, Hengdian 도시, 동양 도시, 절 강성

사람: Ma 중 당신에 게 연락

Tel:0579-86547903

팩스: 0579-86547903

군중: 13967990700

이메일:592039831@qq.com

웹:http://www.zhmagnets.com/

Hot Tags:Ferrite MagnetsSpecial Shaped MagnetRubber MagnetStrip PlasticNdFeB MagnetRing Shaped NdFeB Magnet

Copyright © Panan 현 제 남 중 자석 재료 유한 공사
Tel: +86-0579-86547903
Fax:+86-0579-86547903
E-mail:592039831@qq.com
Address:Jingjiang도로 28 호, Hengdian 도시, 동양 도시, 강성